The Scandinavian Tire & Rim Organization

Utskifting av dekk og felger

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy,
deler og utstyr (kjøretøyforskriften),  Kapittel 13. Hjul, dekk

6. Bytte av dekk/felg

6.0 Bestemmelsen gjelder for dekk/felg produsert før 1. januar 2010.

6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende
forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt
av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det
kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av
ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller
separat TÜV godkjenning godtas.
b) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i
kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som
kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For
vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan
benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/«spacer» som øker sporvidden med mindre
kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike
dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må
kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr.
6.1 a.
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal
disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for
innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens
senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm –
skal kjøretøyet fremstilles for Statens vegvesen for ny godkjenning. Det må fremlegges
dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Statens vegvesen gjør anmerkning om endringen
i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om
fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.

6.2
Se også «Utvidelse av generelt unntak fra krav til rullende omkrets ved
endring av dekk / felg «gjeldende punkt 6.0 ovenfor i følgende lenke

Se også hele «Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy,
deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kapittel 13. Hjul, dekk» i «Lovdata»

Till toppen